Home  »  Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Przed tą procedurą należy uzyskać zgodę na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu, docelowego właściciela obiektu lub urządzenia budowlanego umieszczanego w pasie drogowym (NIP, PESEL,
  nr telefonu);
 • cel zajęcia pasa drogowego;
 • lokalizację (nr działki) i powierzchnię rzutu poziomego urządzeń infrastruktury w m2;
 • okres zajęcia pasa drogowego – wbudowania urządzeń infrastruktury (obejmujący pełne lata kalendarzowe);
 • czytelny podpis osoby uprawnionej, jak również pieczęć firmową w przypadku gdy właścicielem ma być osoba prawna lub podmiot gospodarczy.

Do wniosku należy załączyć:

 • kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic działek i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
 • kopię planu orientacyjnego w skali (1: 10 000, 1: 25 000) z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego;
 • kopię decyzji – uzgodnienia zezwalającej na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia wydanej przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu;
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA) oraz dowód zapłaty w kwocie 17 zł potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa;

Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaty roczne. Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Składając wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczeniem urządzeń infrastruktury, należy określić termin (obejmujący pełne lata kalendarzowe) wbudowania urządzeń. Po upływie tego terminu strona zobowiązana jest do wystąpienia o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tych urządzeń na następny okres. Nie wywiązanie się z tego obowiązku spowoduje naliczenie kary pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnych opłat przewidzianych przepisami.

Przewidywany termin załatwienia

 1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
 3. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia

 1. Decyzja administracyjna- w przypadku dróg publicznych.
 2. Umowa cywilno- prawna w przypadku dróg wewnętrznych.

Informacja na temat opłat

 1. Zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej za wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie wnosi się opłaty skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy uiszczać w terminie 14 dni od kiedy decyzja ustalająca stała się ostateczna.
 4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz zajęcia pasa drogowego można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miasta Torunia.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
Opłata za zajęcie pasa drogowego: 42 1160 2202 0000 0000 3212 7127

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Podstawa prawna

 1. art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264 ze zm.);
 3. Uchwała Nr 496/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2020r., poz. 5135.;
 4. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 5. Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546).

Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń lub na stronie internetowej: http://www.bip.mzd.torun.pl

Pliki do pobrania: