Home  »  Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót („obcych”) w pasie drogowym

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót („obcych”) w pasie drogowym

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Wniosek powinien zawierać zgodnie z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481 ze zm.):

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 • cel zajęcia pasa drogowego;
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego;
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 1. Do wniosku należy załączyć:
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
 • zatwierdzony w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA) oraz dowód zapłaty w kwocie 17 zł potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa;
 • harmonogram prowadzenia robót, w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Uwaga: złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i po protokólarnym przekazaniu terenu przez Zarządcę drogi

Informacje na temat opłat

 1. Zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej za wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie wnosi się opłaty skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy uiszczać w terminie 14 dni od kiedy decyzja ustalająca stała się ostateczna.
 4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz zajęcia pasa drogowego można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miasta Torunia.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
Opłata za zajęcie pasa drogowego: 42 1160 2202 0000 0000 3212 7127

 1. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty obliczone na zasadach i wysokości określonej w: -uchwale Nr 496/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 2020r., poz. 5135

Przewidywany termin załatwienia

 1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
 3. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia

 1. Decyzja administracyjna- w przypadku dróg publicznych
 2. Umowa cywilno- prawna w przypadku dróg wewnętrznych

Postępowanie po uzyskaniu decyzji

 1. Wejście w teren może nastąpić po otrzymaniu decyzji oraz po spisaniu protokołu przekazania terenu pasa drogowego.
 2. Roboty należy prowadzić zgodnie z decyzją, zawartymi uzgodnieniami i projektem budowlanym i wykonawczym.
 3. Zajęcie pasa drogowego przez sprzęt budowlany (samochody, koparki itd.) oraz składowane materiały jest traktowane równorzędnie z zajęciem pasa pod roboty.
 4. Za czas zajęcia pasa, rozumie się okres od protokolarnego wprowadzenia na roboty do protokolarnego pozytywnego jego odbioru, łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy.
 5. Czasowe odtworzenie nawierzchni tłuczniem, płytkami betonowymi lub brukiem nie jest traktowane jako zwolnienie zajętego pasa drogowego i wymaga właściwego oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu.
 6. W trakcie trwania robót zobowiązuje się Wykonawcę do:
 1. Ciągłej kontroli i utrzymywania porządku na zajętym terenie i w jego bezpośrednim otoczeniu.
 2. Przekazania i dostarczenia do miejsca wskazanego przez zarządcę drogi oczyszczonych i posegregowanych materiałów odzyskowych chyba, że w konkretnym przypadku wymagania będą inne.
 3. Przedłożenia badań zagęszczenia gruntu w miejscu przekopu zgodnie z Polską Normą i zasadami sztuki budowlanej z odstępstwem w stosunku do zagęszczenia gruntu zawartym w niniejszych warunkach.
 4. Dostarczenia 1 egz. kopii dokumentacji powykonawczej przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia (kserokopia powykonawczej dokumentacji technicznej w zakresie rysunków wykonawczych tj. plan sytuacyjny, przekroje, detale konstrukcyjne, opis techniczny, bez: uzgodnień, opinii, uprawnień projektanta, decyzji administracyjnych itp., kopia atestów na zastosowane materiały drogowe, kopia badań zagęszczeń gruntu, karta gwarancyjna wg wzoru).
 5. Dostarczenie wraz z protokółem odbioru pisemnej gwarancji na wykonane prace.

Uwaga: jeśli wykonawca robót uchylać się będzie od odpowiedzialności za wykonane prace i natychmiastowego usunięcia usterek lub firma wykonująca roboty przestała działać w obrocie gospodarczym to gwarantem jakości robót automatycznie staje się właściciel urządzenia i to on przejmuje na siebie pokrycie kosztów ewentualnych napraw gwarancyjnych.


Postępowanie po protokolarnym odbiorze pasa drogowego

 1. Kontrola Wykonawcy nad stanem technicznym i estetycznym umieszczonych urządzeń i obiektów, wykonywanie na własny koszt ich konserwacji oraz ponoszenie za ich stan odpowiedzialności prawnej wobec zarządcy drogi i osób trzecich.

Jeżeli w ciągu 2 lat od udostępnienia dla ruchu uprzednio zajętego odcinka pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu powiadamia o tym zajmującego pas drogowy oraz określa termin usunięcia wad; w razie zwłoki w usuwaniu wad, zarządca drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt zajmującego pas drogowy, wynajmując do tego celu dowolną firmę.


Postępowanie na wypadek konieczności przedłużenia okresu zajęcia pasa drogowego

 1. Wykonawca ma obowiązek wystąpić o kolejną decyzję na zajęcie pasa drogowego jeśli przewiduje, że nie uda mu się zakończyć robót w terminie. Wniosek o przedłużenie zajęcia pasa drogowego powinien być złożony w terminie umożliwiającym zarządcy drogi wydanie drugiej decyzji w czasie obowiązywania decyzji pierwotnej.

Jeśli pomiędzy wygaśnięciem pierwszej decyzji, a otrzymaniem kolejnej decyzji przedłużającej zgodę na zajęcie pasa roboty będą trwały, okres ten zostanie zaliczony jako nielegalne zajęcie pasa drogowego z pełnymi tego konsekwencjami (opłaty karne).


Postępowanie na wypadek zakończenia robót przed terminem określonym w decyzji

 1. Wejście i zajęcie pasa następuje na warunkach ogólnych.
 2. Zgłoszenie gotowości odbioru pasa musi nastąpić wcześniej niż w terminie wskazanym w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
 3. Spisanie pozytywnego protokołu odbioru oraz złożenie wniosku o zmianę decyzji ostatecznej odnośnie zmiany terminu zajęcia pasa drogowego.
 4. Zwrot należności następuje proporcjonalnie do wcześniejszego zejścia Wykonawcy z terenu zajmowanego.
 5. Po otrzymaniu decyzji o zmianie decyzji ostatecznej należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty, z podaniem nr decyzji ostatecznej oraz nr konta na który ma nastąpić zwrot.

Warunki specjalne w okresie zimowym

W okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca zarządca drogi nie wyraża zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym, wyjątkowo z uzasadnionych względów społecznych prowadzenie robót w powyższym terminie może być prowadzone jeśli związane jest to z budową linii napowietrznych, pracami realizowanymi ze środków unijnych lub innymi pracami, na poniżej określonych warunkach:

 1. Gwarancja na roboty odtworzeniowe wynosi 3 lata.

Jeśli w okresie gwarancji nawierzchnia będzie osiadała Wykonawca robót jest zobowiązany w terminie uzgodnionym z Zarządcą Drogi do ponownego odkrycia wykopu do poziomu urządzenia podziemnego, ponownego prawidłowego wykonania robót ziemnych i ponownego odtworzenia nawierzchni.

 1. Jeżeli nawierzchnia będzie wykazywała nieszczelności, koleinowanie, deformacje nie związane z podłożem Wykonawca ponownie odtworzy nawierzchnię z prawidłowym jej uszczelnieniem na połączeniach.

Warunki napraw awarii

Powyższe warunki obowiązują również dla robót awaryjnych w przypadku uszkodzenia urządzenia, z tym że :

 1. Wejście w teren następuje po zgłoszeniu pisemnym (m.in. wysłanie faksem) o konieczności zajęcia pasa drogowego. Jednocześnie z wykonywaną naprawą należy przedłożyć wniosek o czasowe zajęcie pasa drogowego ze szkicem zakresu zajętego terenu.
 2. Za zabezpieczenie robót awaryjnych odpowiedzialny jest kierownik robót. Zaleca się stosowanie oznakowania w organizacji ruchu na czas robót jak dla robót szybko postępujących.
 3. Badanie zagęszczenia gruntu w trybie usuwania awarii może odbyć się przez wykonanie odkrywki po naprawie nawierzchni. Niemniej należy liczyć się z koniecznością ponownego wykonania robót odtworzeniowych.
 4. Pozostałe warunki techniczne odtworzenia nawierzchni pozostają jak dla robót prowadzonych w normalnym trybie z tym, że ich zakres musi obejmować zarówno zakres bezpośrednio związany z robotami jak i obszar zniszczeń spowodowany przez uszkodzone urządzenie.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.


Podstawa prawna

 1. Art. 20 pkt. 7, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481);
 3. Uchwała Nr 496/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu
  Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2020r., poz. 5135.
 4. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 5. Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546).

Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń lub na stronie internetowej: http://www.bip.mzd.torun.pl/

Procedura dotycząca „Przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego po prowadzonych robotach obcych” znajduje się pod adresem: https://bip.mzd.torun.pl/artykul/25/74/przywrocenie-pasa-drogowego-do-stanu-pierwotnego-po-prowadzonych-robotach-obcych


Uwagi

 1. Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej lub umowy na zajęcie pasa drogowego – odbiór najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez posiadania decyzji lub umowy skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej od dnia zajęcia do dnia odbioru decyzji/umowy.
 2. Wszystkie ewentualne odstępstwa od wyżej wymienionych, wymagają pisemnej zgody zarządcy drogi.
 3. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zajęcia pasa drogowego w zależności od charakteru prac, użytej technologii jak i warunków pogodowych w okresie zajęcia pasa drogowego.

Pliki do pobrania: