Home  »  Zajęcie pasa drogowego pod reklamy

Zajęcie pasa drogowego pod reklamy

W przypadku, gdy reklama jest budowlą, przed niniejszą procedurą należy uzyskać zgodę na umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym i zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Wniosek powinien zawierać zgodnie z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481 ze zm.):

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 • cel zajęcia pasa drogowego;
 • lokalizację i powierzchnię reklamy;
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 1. Do wniosku należy załączyć:
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji jej umieszczenia i podaniem wymiarów powierzchni reklamy;
 • zatwierdzony w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 • w przypadku, gdy reklama jest budowlą, oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA) oraz dowód zapłaty w kwocie 17 zł potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa;
 • projekt konstrukcyjny i graficzny reklamy i jej wizualizacja w terenie;
 • w przypadku obszarów zabytkowych, zgodę właściwych miejscowo służb konserwatorskich.

Uwaga: złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.


Informacje na temat opłat

 1. Zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej za wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie wnosi się opłaty skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy uiszczać w terminie 14 dni od kiedy decyzja ustalająca stała się ostateczna.
 4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz zajęcia pasa drogowego można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miasta Torunia.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
Opłata za zajęcie pasa drogowego: 42 1160 2202 0000 0000 3212 7127

 1. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty obliczone na zasadach i wysokości określonej w: -uchwale Nr 496/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 2020r., poz. 5135

Przewidywany termin załatwienia

 1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
 3. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia

 1. Decyzja administracyjna- w przypadku dróg publicznych
 2. Umowa cywilno- prawna w przypadku dróg wewnętrznych
 3. W przypadku wykorzystania słupów oświetlenia jako nośników reklam, dodatkowo umowa cywilno- prawna na ich dzierżawę.

Postępowanie po uzyskaniu decyzji

 1. Wejście w teren może nastąpić po otrzymaniu decyzji.
 2. Jeżeli montaż reklamy jest związany z robotami budowlanymi, należy uprzednio i dodatkowo uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, które należy prowadzić zgodnie z tą decyzją, zawartymi uzgodnieniami i projektem budowlanym i wykonawczym.

Postępowanie po protokolarnym odbiorze pasa drogowego

 1. Autokontrola Reklamodawcy nad stanem technicznym i estetycznym umieszczonych reklam, wykonywanie na własny koszt ich konserwacji oraz ponoszenie za ich stan odpowiedzialności prawnej wobec zarządcy drogi i osób trzecich.

Postępowanie na wypadek konieczności przedłużenia okresu zajęcia pasa drogowego

 1. Reklamodawca ma obowiązek wystąpić o kolejną decyzję na zajęcie pasa drogowego jeśli przewiduje, że reklama ma pozostać po terminie obowiązywania trwającego zezwolenia. Wniosek o przedłużenie zajęcia pasa drogowego powinien być złożony w terminie umożliwiającym zarządcy drogi wydanie drugiej decyzji w czasie obowiązywania decyzji pierwotnej.

Jeśli pomiędzy wygaśnięciem pierwszej decyzji, a otrzymaniem kolejnej decyzji przedłużającej zgodę na zajęcie pasa drogowego reklama będzie eksponowana, okres ten zostanie zaliczony jako nielegalne zajęcie pasa drogowego z pełnymi tego konsekwencjami (opłaty karne).


Postępowanie na wypadek zakończenia ekspozycji reklamy przed terminem określonym w decyzji

 1. Wejście i zajęcie pasa drogowego w celu demontażu reklamy następuje na warunkach ogólnych, a w przypadku prowadzenia robót budowlanych, należy uzyskać zezwolenie na ich prowadzenie.
 2. Zgłoszenie gotowości odbioru pasa musi nastąpić wcześniej niż w terminie wskazanym w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
 3. Spisanie pozytywnego protokołu odbioru oraz złożenie wniosku o zmianę decyzji ostatecznej odnośnie zmiany terminu zajęcia pasa drogowego.
 4. Zwrot należności następuje proporcjonalnie do wcześniejszego zejścia Wykonawcy z terenu zajmowanego.
 5. Po otrzymaniu decyzji o zmianie decyzji ostatecznej należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty, z podaniem nr decyzji ostatecznej oraz nr konta na który ma nastąpić zwrot.

Warunki specjalne w okresie zimowym

W okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca zarządca drogi nie wyraża zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym, tzn. budowy reklam.

Warunki napraw nawierzchni pasa drogowego

 1. Odtworzenia nawierzchni pozostaje jak dla robót prowadzonych w normalnym trybie z tym, że ich zakres musi obejmować zarówno zakres bezpośrednio związany z robotami jak i obszar zniszczeń spowodowany przez demontaż reklamy.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.


Podstawa prawna

 1. Art. 20 pkt. 7, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481);
 3. Uchwała Nr 496/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu
  Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2020r., poz. 5135.
 4. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 5. Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546).

Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159,
87-100 Toruń lub na stronie internetowej: http://www.bip.mzd.torun.pl/

Uwagi

 1. Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej lub umowy na zajęcie pasa drogowego – odbiór najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez posiadania decyzji lub umowy skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej od dnia zajęcia do dnia odbioru decyzji/umowy.
 2. Wszystkie ewentualne odstępstwa od wyżej wymienionych, wymagają pisemnej zgody zarządcy drogi.
 3. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zajęcia pasa drogowego w zależności od charakteru prac, użytej technologii jak i warunków pogodowych w okresie zajęcia pasa drogowego.

Pliki do pobrania: