Home  »  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu

Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu

Data podpisania UoD: 9 lipca 2010 r.  
Całkowita wartość projektu: 9 181 245,75 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 5 435 091,58 PLN 

Rok zakończenia projektu: 2010

Obszar Starego Miasta został wyznaczony jako jeden ze zdegradowanych terenów przewidzianych do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015. Konieczność kompleksowego remontu tego głównego ciągu komunikacyjnego miasta wynikała ze złego stanu technicznego nawierzchni oraz potrzeby zapewnienia jednolitej estetyki. Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności przestrzennej i podniesienie funkcjonalności tej najbardziej reprezentacyjnej dzielnicy Torunia.

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji były prace budowlane polegające na remoncie ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi wraz z wykonaniem elementów małej architektury. Zakresem projektu objęto odcinki ulic o łącznej długości 376m, stanowiących połączenie komunikacyjne Rynku Staromiejskiego z Rynkiem Nowomiejskim. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej (o łącznej powierzchni 3 312m²) i chodników z płyt granitowych (o łącznej powierzchni 2 412m²). Oprócz tego zmodernizowano system kanalizacji deszczowej, montując przykanaliki, którymi odprowadzane są wody deszczowe do istniejących kolektorów. Dzięki temu zabezpieczono ściany budynków przed ingerencją wody deszczowej. Uzupełnieniem prac drogowych i sanitarnych było wykonanie nowego oświetlenia ulicy, polegającego na montażu stylowych lamp. 

Informacja I

Informacja II