Home  »  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu

Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu

Data podpisania UoD: 9 lipca 2010 r.  
Całkowita wartość projektu: 12 860 450,33 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 4 451 788,35 PLN 

Rok zakończenia projektu: 2011

Przebudowa ulicy Mickiewicza, zlokalizowanej na Bydgoskim Przedmieściu, jest jedną z najważniejszych inwestycji ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Torunia. Dzięki realizacji tego projektu ulica Mickiewicza stanie się przyjazna dla mieszkańców i turystów oraz bezpieczna pod względem ruchu drogowego. Planowane ograniczenie prędkości przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych.Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na trzy etapy. W I etapie został zrealizowany odcinek od Al. Jana Pawła II do Domu Studenckiego nr 2. II etap obejmował przebudowę odcinka od Domu Studenckiego nr 2 do ZUS (posesji nr 33/39). Ostatni III etap, który stanowi przedmiot dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, dotyczy ul. Mickiewicza na odcinku od ZUS do ul. Szosa Bydgoska.

Opis projektu:

Głównym założeniem zarządcy drogi jest uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Będzie to możliwe dzięki segregacji ruchu poprzez wydzielenie samodzielnych ciągów komunikacyjnych osobno dla ruchu samochodów, pieszych i osób poruszających się na rowerach. Ulica zyska charakter osiedlowy i obsługiwać będzie wyłącznie ruch dojazdowy do posesji.
W projekcie przewidziano również wyznaczenie miejsc parkingowych oraz miejsc na zieleń i elementy małej architektury. Stylizowane formy ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci podkreślą styl architektoniczny ulicy Mickiewicza i poprawią estetykę całego Bydgoskiego Przedmieścia. Realizacja projektu przyczyni się do wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanego obszaru oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego dzielnicy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Informacja I

Informacja II

Informacja III

Informacja IV