Home  »  Wjazd na zakaz na Zespół Staromiejski

Wjazd na zakaz na Zespół Staromiejski

Niniejszy dokument stanowi Załącznik do Projektu stałej organizacji ruchu na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WJAZDU I POSTOJU W STREFIE ZAMIESZKANIA ORAZ W STREFIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZONYCH Z RUCHU POJAZDÓW NA OBSZARZE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU

Załącznik do Projektu stałej organizacji ruchu

na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WJAZDU I POSTOJU W STREFIE ZAMIESZKANIA ORAZ W STREFIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZONYCH Z RUCHU POJAZDÓW NA OBSZARZE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU

 1. ZASADY OGÓLNE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 2. Drogi wewnętrzne –  Rynek Staromiejski; ul. Szeroka; Królowej Jadwigi; Różana; płyta Rynku Nowomiejskiego; ul. Chełmińska (od ul. Franciszkańskiej do Rynku Staromiejskiego); ul. Żeglarska (od ul. Kopernika do Rynku Staromiejskiego); ul. Wielkie Garbary (od ul. Ślusarskiej do Królowej Jadwigi); ul. Panny Marii; ul. Kopernika (od ul. Żeglarskiej do ul. Ducha Św.); ul. Ducha Św. (od ul. Różanej do Kopernika); Łazienna (od ul. Szerokiej do ul. Kopernika); ul. Szczytna; ul. Most Pauliński; ul. Podmurna.
 3. Drogi publiczne – wszystkie drogi poza wyżej wymienionymi drogami wewnętrznymi na obszarze Zespołu Staromiejskiego
 4. Sezon letni- od 15 marca do 15 listopada
 5. Sezon zimowy- od 16 listopada do 14 marca
  1. Wjazd i krótkotrwały postój poza miejscami wyznaczonymi w Strefie zamieszkania oraz Strefie dróg wewnętrznych wymaga Zezwolenia.
   1. Zezwolenie wydaje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub  jego zastępca.
   1. Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz do obowiązującej na obszarze Zespołu Staromiejskiego organizacji ruchu, poza uprawnieniami wynikającymi z wydanego Zezwolenia.
   1. Zezwolenie na drogach publicznych jest ważne wyłącznie z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania, ustalonej przez Radę Miasta Torunia.
   1. Zezwolenie na wjazd i krótkotrwały postój na drogach wewnętrznych – wydawane jest po uzyskaniu zgody Biura Toruńskiego Centrum Miasta oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia.
   1. Zezwolenie ważne jest tylko w oryginale. Jego autentyczność potwierdza przyklejony znaczek z hologramem MZD.
   1. Zezwolenie należy umieścić za przednią szybą pojazdu  w taki sposób, aby możliwe było odczytanie wszystkich danych na nim zawartych. Brak możliwości odczytania danych zawartych w Zezwoleniu jest jednoznaczny z brakiem Zezwolenia na wjazd i postój poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
   1. Zezwolenie upoważnia do wjazdu i postoju tylko jednego pojazdu na warunkach określonych w danym Zezwoleniu. W Zezwoleniu musi być określona marka i numer rejestracyjny pojazdu, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w rozdz. I pkt.11.
   1. Zezwolenie upoważnia do postoju na czas określony w zezwoleniu, nie dłużej niż do 30 min.
   1. Z wnioskiem o wydanie Zezwolenia na Okaziciela mogą wystąpić wyłącznie:
 6. podmioty mające swą siedzibę i prowadzące działalność na terenie Zespołu Staromiejskiego wyłącznie w celu określonym w rozdz. II pkt 12 lit. a) i b) w godzinach funkcjonowania podmiotu, jedno zezwolenie na okres maksymalnie 3 miesięcy.
 7. mieszkańcy Zespołu Staromiejskiego wyłącznie w celu określonym w rozdz. II pkt 12 lit. c) w godzinach wskazanych we wniosku, jedno zezwolenie na okres maksymalnie 2 dni.
 8. jednostki organizacyjne Gminy Miasta Toruń wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością statutową, jedno zezwolenie na instytucję na okres maksymalnie do końca danego roku kalendarzowego.
 9. nie wydaje się Zezwoleń na okaziciela w związku z organizowaniem imprez, jarmarków, festiwali, targów itp.
  1. Na całym obszarze Zespołu Staromiejskiego – strefy zamieszkania oraz strefy dróg wewnętrznych obowiązuje ograniczenie tonażowe o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t.
   1. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu może wydać jednorazowe Zezwolenie na wjazd pojazdu o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5t w uzasadnionych przypadkach tj. np. dostawa betonu gruszką, dostawa dużych elementów budowlanych na budowę, sceny na organizowane imprezy, wjazd podnośnika itp.
 1. ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
 2. Zezwolenie wydawane jest na podstawie złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem konieczności postoju w innym miejscu niż wyznaczone miejsca do parkowania.
 3. Wniosek można składać:
  1. osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul.  Grudziądzkiej 159 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00
  1. przesłać pocztą
  1. elektronicznie na następujące adresy: mzd@mzd.torun.pl lub, zezwolenie@mzd.torun.pl
  1. w przypadku wydarzeń plenerowych organizowanych na drogach wewnętrznych – elektronicznie na adres starowka@um.torun.pl lub w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta ul. Wały gen. Sikorskiego 8 wraz wnioskiem o udostępnienie terenu na wydarzenie plenerowe.
 4. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Do wniosku o wydanie Zezwolenia należy dołączyć:
 6. dokument uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku;
 7. ksero dowodu rejestracyjnego; w przypadku leasingu pojazdu dokument poświadczający używanie pojazdu przez Wnioskodawcę
 8. w przypadku wnioskowania o Zezwolenie dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t – oświadczenie o pokryciu przez Wnioskodawcę kosztów naprawy pasa drogowego w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu oraz trasę wjazdu i wyjazdu pojazdu z uwzględnieniem długości i szerokości pojazdu oraz dopuszczalnej nośności ulic Zespołu Staromiejskiego;
 9. w przypadku konieczności wjazdu i postoju w Strefie Dróg Wewnętrznych wyłączonych z ruchu pojazdów – elektroniczną wersję zgody Biura Toruńskiego Centrum Miasta oraz ksero dowodu wpłaty, w przypadku konieczności jej uiszczenia.
 10. Zezwolenia mogą być krótkoterminowe – na 1-2 dni lub długoterminowe powyżej dwóch dni; jednak nie dłużej niż do końca danego roku kalendarzowego.
 11. Dla służb pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej – używających trwale oznakowanych pojazdów, w czasie usuwania awarii dyrektor MZD  lub jego zastępca wydaje zezwolenia bezterminowe.
 12. Dokumentem, o którym mowa w pkt.4 ppkt.1., może być między innymi:
 13. tytuł prawny do lokalu;
 14. wydruk CEIDG lub KRS –  adres i rodzaj prowadzonej działalności;
 15. umowa lub zlecenie wykonania robót czy usług;
 16. decyzja na zajęcie pasa drogowego.
 17. Miejski Zarząd Dróg rozpatruje wnioski w następującym terminie:
  1. do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku krótkoterminowego (1-2 dni);

      Kolejny wniosek na wjazd krótkoterminowy może być złożony ponownie nie wcześniej niż po

      upływie jednego tygodnia od daty wpływu wniosku poprzedniego.

 • do 3 dni roboczych w przypadku organizacji imprez;
  • do 30 dni w przypadku Zezwoleń długoterminowych.
 • Czas rozpatrywania wniosku liczony jest od daty złożenia kompletnego wniosku.
 • Zezwolenie należy odebrać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub na prośbę Wnioskodawcy zezwolenie może być wysłane pocztą.
 • Zezwolenia na organizowanie wydarzeń plenerowych na drogach wewnętrznych – należy odebrać w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
 • Zezwolenie może być wydane w związku z:
 • potrzebą zaopatrzenia podmiotów mających swą siedzibę w obiektach zlokalizowanych na terenie Zespołu Staromiejskiego,
 • potrzebą przeprowadzenia prac budowlanych lub remontowych w obiektach zlokalizowanych na terenie Zespołu Staromiejskiego i wyłącznie na czas dowozu lub wywozu niezbędnego sprzętu lub materiałów budowlanych,
 • potrzebą mieszkańców wynikającą z konieczności dowozu lub wywozu przedmiotów wielkogabarytowych, przeprowadzek, prac remontowo-budowlanych etc.,
 • przedsięwzięciami realizowanymi na terenie Zespołu Staromiejskiego lub
  • w obiektach przy nich zlokalizowanych, na czas załadunku;
  • wyładunku urządzeń, maszyn;
  • innych przedmiotów  koniecznych do ich przeprowadzenia;
  • pojazdów niezbędnych do ich zabezpieczenia (karetki pogotowia, pojazdy policji, straży pożarnej, straży miejskiej).
 • dostawą lub odbiorem dzieł sztuki do muzeów lub sal wystawienniczych,
 • niezbędną obsługą uroczystości organizowanych przez organy państwowe lub samorządowe,
 • oficjalnymi wizytami państwowymi lub samorządowymi,
 • przewozem osób niepełnosprawnych dokonywanym na podstawie udzielonego zezwolenia,
 • oczyszczaniem miasta lub w czasie innych czynności zleconych przez miejskie jednostki organizacyjne, podmioty działające na zlecenie tych jednostek lub Urzędu Miasta Torunia,
 • wykonaniem robót drogowych, remontowych lub budowlanych związanych z utrzymaniem lub oświetleniem mienia komunalnego, prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne lub podmioty działające na zlecenie tych jednostek lub Urzędu Miasta Torunia.
 • z działalnością polegającą na obsłudze podmiotów mających swą siedzibę w obiektach zlokalizowanych na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz zamówień (np. internetowych, telefonicznych) prowadzoną przez podmioty mające swą siedzibę poza Zespołem Staromiejskim, wyłącznie na czas niezbędny do wykonania tych czynności
 • uczestnictwem w programie wydarzenia, imprezą okolicznościową, reklamą, promocją itp.
 • Dla pojazdów zaopatrzenia i dostaw zezwolenia mogą być wydawane na wjazd i postój na miejscach wyznaczonych dla ZAOPATRZENIA oznakowaniem pionowym i poziomym oraz w uzasadnionych przypadkach na postój pod adresem dostawy.
  • W sezonie zimowym:
 1. W sezonie letnim:
  1. Drogi wewnętrzne: w godz. 06:00-9:00 i 19:00-21:00
  1. Drogi publiczne: w godz.06:00-11:00   i  18:00-21:00

Na drogach wewnętrznych zezwolenia na wjazd i postój dla pojazdów zaopatrzenia mogą być wydawane na miejsca i godziny inne poza wyżej wyznaczonymi na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych.

 1. Podmiot nie legitymujący się tytułem prawnym do lokalu na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu może wystąpić o maksymalnie 3 zezwolenia na wjazd celem zaopatrzenia i dostaw.
 2. Dla pojazdów firm kurierskich zezwolenia mogą być wydawane na wjazd i postój wyłącznie na  miejscach dla KURIERÓW wyznaczonych oznakowaniem pionowym i poziomym:
  1. W sezonie zimowym:
  1. Drogi publiczne:         w godz. 09:00-18:00
  1. W sezonie letnim:
  1. Drogi publiczne:         w godz. 09:00-18:00

Na drogach wewnętrznych zezwolenia na wjazd i postój dla pojazdów firm kurierskich mogą być wydawane wyłącznie na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych.

 1. Dla pojazdów dowożących catering – jeden lokal, znajdujący się na obszarze Zespołu Staromiejskiego może otrzymać jedno zezwolenie na obsługę cateringową na wjazd  wyłącznie jednego określonego pojazdu (marka i nr. rejestracyjny).

 Maksymalny czas postoju do 15 min.

 1. W sezonie zimowym i letnim:

Drogi wewnętrzne i drogi publiczne: wjazd i postój na wyznaczonych miejscach dla ZAOPATRZENIA wyłącznie w godzinach udostępniania lokalu gościom.

           16.2    W sytuacjach nadzwyczajnych:

                   Na drogach wewnętrznych -jeden lokal może uzyskać dodatkowe Zezwolenia dla pojazdów

                   dowożących catering wyłącznie  na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta                      

                  Torunia w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych.

 1. Firmy dostarczające catering na zamówienia mogą wystąpić maksymalnie o 3 Zezwolenia,  na określony samochód, z podaniem marki i nr rejestracyjnego pojazdu.  Postój wyłącznie na miejscach wyznaczonych dla Zaopatrzenia max. do 15 min. Jedno Zezwolenie na okres  max.  3 miesięcy.
 2. Mieszkańcy Zespołu Staromiejskiego mogą otrzymać Zezwolenie w związku z koniecznością dowozu materiałów budowlanych do remontu wykonywanego we własnym zakresie  wyłącznie w godzinach dostaw oraz na nie więcej  niż 21 dni  w ciągu całego roku.

Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający prawo do lokalu oraz oświadczenie o prowadzeniu remontu we własnym zakresie.

 1. Dyrektor MZD w Toruniu lub jego zastępca  może wydać Zezwolenie na wjazd i krótkotrwały postój na drogach publicznych w wyjątkowych sytuacjach, które nie zostały przewidziane w pkt. 12.
 2. W przypadku awarii wymagających natychmiastowego usunięcia ze względu na możliwość zagrożenia życia lub mienia należy postępować w następujący sposób:
  1. telefonicznie zgłosić Straży Miejskiej konieczność wjazdu celem usunięcia awarii – na nr. tel.986 podając:
   1. imię i nazwisko osoby wjeżdżającej
   1. adres wjazdu
   1. markę i numer rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego
   1. planowany czas postoju
  1. Straż Miejska prześle w/w informację niezwłocznie do MZD na maila: mzd@mzd.torun.pl
 3. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu  lub jego zastępca niezależnie od wniosku, może sam określić w Zezwoleniu okres jego ważności, w zależności od długości okresu, w jakim istnieją przyczyny uzasadniające wydanie Zezwolenia.
 4. W przypadku zmiany pojazdu (marka pojazdu lub sam numer rejestracyjny), bądź danych Wnioskodawcy na rzecz którego wydano Zezwolenie, na wniosek Wnioskodawcy Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub jego zastępca  wyda nowe Zezwolenie po uprzednim zwrocie oryginału poprzedniego Zezwolenia.
 5. W przypadku utraty, bądź zniszczenia Zezwolenia, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub jego zastępca  może wyrazić zgodę na wydanie duplikatu Zezwolenia.
 6. Duplikat Zezwolenia wydaje się dopiero po złożeniu przez Wnioskodawcę stosownego oświadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego Zezwolenia.
 7. W przypadku wykupienia ryczałtowego wjazdu na drogi wewnętrzne dla pojazdów zaopatrzenia poza godzinami dostaw oraz w związku z działalnością polegającą na obsłudze podmiotów mających swą siedzibę w obiektach zlokalizowanych na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz zamówień (np. internetowych, telefonicznych) prowadzoną przez podmioty mające swą siedzibę poza drogami wewnętrznymi, wyłącznie na czas niezbędny do wykonania tych czynności, wydaje się jednocześnie Zezwolenie na wjazd i postój w identycznych godzinach na drogi publiczne, znajdujące się na obszarze Zespołu Staromiejskiego. Jednakże Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, ustalonej przez Radę Miasta Torunia.
 1. ODMOWA WYDANIA ZEZWOLENIA i UNIEWAŻNIENIE ZEZWOLENIA
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wydaniem Zezwolenia, złożenie wniosku nie uprawnia do wjazdu i postoju.
 3. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub jego zastępca ma prawo odmówić wydania Zezwolenia w następujących przypadkach:
 4. wniosek jest niekompletny,
 5. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaopiniowało wniosek o wjazd do Strefy Dróg Wewnętrznych wyłączonych z ruchu pojazdów negatywnie, 
 6. brak jest wpłaty za wjazd do Strefy Dróg Wewnętrznych wyłączonych z ruchu pojazdów, która została określona w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia,
 7. brak jest decyzji o zajęciu pasa drogowego w przypadku  rozładunku węgla lub innego opału; wjazdu podnośnika; robót naprawczych, budowlanych oraz innych sytuacji wymagających

postoju dłuższego niż 30 min.

 • korzystania z uprzednio wydanego Zezwolenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • stwierdzenia braku podstawy do wydania takiego Zezwolenia,
 • uznania przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub jego zastępcę , że podany we wniosku powód wjazdu i postoju jest nieprawdziwy,
 • negatywnej opinii organów kontrolnych – Policji; Straży Miejskiej; Miejskiego Zarządu Dróg dotyczącej użytkowania wcześniej wydanych Zezwoleń
 • Zezwolenie wydane zgodnie z wnioskiem  Wnioskodawcy  nie zostało odebrane  w terminie. Wnioskodawca nie złożył pisemnej rezygnacji z wydania  wnioskowanego Zezwolenia.
 • Odmowę wydania Zezwolenia sporządza się na piśmie.
 • Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub jego zastępca  może unieważnić Zezwolenie w przypadku stwierdzenia łamania zasad i warunków ujętych w Zezwoleniu – informacje uzyskane od Straży Miejskiej; Policji; pracowników MZD; mieszkańców; instytucji itp.
 • Organy kontrolujące – Policja; Straż Miejska – mają prawo zatrzymać Zezwolenie w momencie stwierdzenia łamania uprawnień wynikających z Zezwolenia. Zatrzymane Zezwolenie należy przekazać wraz z notatką do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
 • O ewentualnym zwrocie lub unieważnieniu zatrzymanego Zezwolenia decydować będzie Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub jego zastępca. Unieważnienie zatrzymanego Zezwolenia sporządza się w formie pisemnej.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Na potrzeby związane z organizacją ruchu na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu prowadzi rejestr pojazdów i podmiotów, którym zostały wydane Zezwolenia.
 • Zezwolenia wydawane są bezpłatnie.
 • Zezwolenie jest ważne przez okres na nim wskazany.
 • Zezwolenie traci ważność z upływem okresu na jaki zostało wydane, a także z chwilą zmiany o której mowa w rozdz. II.pkt.21 Regulaminu

Pliki do pobrania:

Wniosek o zezwolenie na wjazd na zakaz na ulice w Zespole Staromiejskim w Toruniu.pdf