Home  »  Rozbudowa ul. Przysieckiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki

Rozbudowa ul. Przysieckiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki

Tytuł projektu: Rozbudowa ul. Przysieckiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki

Nr Umowy o Dofinansowanie: UM_WR.431.1.602.2020Data podpisania UoD: 21 grudnia 2020 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31 grudnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu: 841 313,99 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 835 823,99 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 710 450,39 PLN

Rok zakończenia projektu: 2020 r.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Przysieckiej na odcinku od granicy miasta do osady leśnej Barbarka. W ramach przedsięwzięcia na odcinku 2,058 km powstała infrastruktura rowerowa, która uzupełnia sieć rowerową w zachodniej części miasta. Budowa przedmiotowego odcinka ma istotne znaczenie w kontekście rozwoju sieci dróg rowerowych w tej części miasta, ponieważ stanowi brakujący element w infrastrukturze łączącej Toruń z Gminą Zławieś Wielka. Przedmiotowy fragment infrastruktury pieszo-rowerowej jest również niezbędny i społecznie oczekiwany z uwagi na swoją lokalizację w pobliżu bardzo ruchliwej drogi wylotowej (DK80) w relacji Toruń-Bydgoszcz oraz lokalizację ważnego dla mieszkańców miejsca rekreacji – osady leśnej Barbarka i istniejącej tam sieci dróg rowerowych. Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do wzrostu roli niezmotoryzowanego i ekologicznego transportu indywidualnego w codziennych podróżach mieszkańców w obrębie gminy. Wpłynie również na wzrost atrakcyjności podróżowania rowerem i na zmniejszenie stopnia wykorzystywania samochodów osobowych. W rezultacie doprowadzi to do spadku emisji CO2 do atmosfery poprzez zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego oraz wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu. Budowa nowej drogi rowerowej jest uzupełnieniem działań miasta Torunia dotyczących rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz priorytetyzacji ruchu rowerowego i pieszego.

Opis inwestycji:

Jednym z ważnych elementów sieci rowerowej jest trasa wzdłuż ul. Przysieckiej, która umożliwia rowerzystom połączenie Torunia z Gminą Zławieś Wielka, a mieszkańcom i turystom zapewnia sprawny dostęp do osady leśnej Barbarka. Przedmiotowy odcinek stanowi w rzeczywistości brakujący fragment infrastruktury pomiędzy drogą wojewódzką 553 (Szosa Chełmińska) i Barbarką, a DK80 (ul. Toruńska) oraz siecią rowerową w sąsiednich gminach. W ramach przedsięwzięcia na przedmiotowym odcinku o długości 2,058 km  wbudowywano drogę rowerową o szerokości 2,5m wykonaną z nawierzchni bitumicznej, która przebiega wzdłuż istniejącego nasypu kolejowego, terenów pasa technicznego istniejącego rurociągu melioracyjnego i częściowo przez tereny leśne. W ramach inwestycji zrealizowano niezbędne roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew kolidujących z inwestycji, usunięcie kolizji z istniejącą siecią energetyczną oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wzdłuż drogi rowerowej zamontowano także elementy małej architektury wspierającej infrastrukturę rowerową tj. ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

INFORMACJA I – REALIZACJA PROJEKTU (wejdź)