Home  »  Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego w Toruniu

Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego w Toruniu

Nazwa Projektu: Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego w Toruniu

Całkowita wartość projektu: 3 962 203,38 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 392 027,88 PLN

Rok zakończenia projektu: 2006            

Informacja I

Całkowita wartość projektu wynosi 4 030 573,78 zł, w tym dofinansowanie w kwocie do 1 075 309,93 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i do 402 737,80 zł ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) umowa nr Z/2.04/III/3.3.1/282/05/U/96/06. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Gminy Miasta Toruń.
Prace na Rynku Nowomiejskim zostały rozpoczęte w czerwcu 2005 roku. W ich toku wymieniane są nawierzchnie bitumiczne i betonowe na kamienną. Uporządkowana zostanie infrastruktura podziemna, wybudowana będzie kanalizacja deszczowa. Równocześnie prowadzone są prace archeologiczne.
Przywrócenie historycznego charakteru górnej płyty Rynku to także postawienie odpowiednich elementów małej architektury. Wykonane będą: zdrój uliczny, ławki kamienne, pompa uliczna i stojak na rowery. Wymieniona zostanie szata roślinna. Zmodernizowany będzie budynek toalety publicznej. Zakończenie prac planowane jest na 30.09.2006 roku.

Data wprowadzenia informacji: 20.06.2006 r.

Informacja II

W roku 2005 wykonano część robót kanalizacyjnych, całość jezdni i chodniki oraz podbudowę w południowo – zachodniej i południowo – wschodniej pierzei Rynku.
Do końca maja 2006 roku wykonano większość robót kanalizacyjnych oraz rozpoczęto remont szaletu miejskiego usytuowanego na Rynku. Trwają prace przy układaniu nawierzchni. Pozostały jeszcze do wykonania część robót nawierzchniowych oraz ułożenie izolacji wokół zboru. Po zakończeniu tych prac zamontowane zostaną elementy małej architektury oraz dosadzona będzie zieleń.

Informacja III


Koncert “Skaldów” uwieńczył 4 września 2006 r. o godz.19.00 koniec dwuletniego remontu toruńskiego Rynku Nowomiejskiego. Imprezie patronowały wspólnie władze Torunia i Krakowa – miasta, które oficjalnie poprze starania Torunia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Odsłonięto tablicę pamiątkową mającą przez kilka kolejnych lat informować mieszkańców i turystów o współfinansowaniu remontu Rynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Organizatorem koncertu był Wydział Informacji, Promocji i Turystyki UMT.

Głównym punktem programu rewitalizacji Rynku Nowomiejskiego była wymiana zniszczonych nawierzchni bitumicznych i betonowych na tradycyjne kamienne. Uporządkowano infrastrukturę podziemną oraz wybudowano kanalizację deszczową. Równocześnie z pracami drogowymi postępowały prace archeologiczne. Podczas wymiany nawierzchni na Rynek wprowadzono też elementy małej architektury: kamienne ławki pod ścianami zboru oraz uliczną pompę i stojak na rowery od strony kościoła św. Jakuba, obsadzono też Rynek zielenią. Wkrótce zostanie uruchomiony zdrój uliczny w sąsiedztwie Gospody pod Modrym Fartuchem.
Projekt Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego stanowi przykład wykorzystania środków unijnych dla rozwoju miast o zabytkowym centrum.
Uzyskana została otwarta przestrzeń o estetycznym wyglądzie, a zarazem historycznym charakterze, która będzie pełniła funkcje uzupełniające w stosunku do przestrzenia Rynku Staromiejskiego i pozostałego obszaru Starego Miasta. Pozwoli to na uaktywnienie tego fragmentu starówki, dotychczas niewykorzystanego należycie dla celów turystycznych. Plany zakładają przeniesienie tu części imprez organizowanych dotąd na obszarze ulic Starego Rynku. Zwiększy się ilość ogródków w sezonie, na co pozwoli optymalizacja zagospodarowania przestrzeni.
Historyczne nawierzchnie ulic i placów są tak jak ich architektoniczna zabudowa, elementami dziedzictwa kulturowego, podlegającego ochronie i konserwacji. Odzyskanie, odtworzenie i naprawa zabytkowych nawierzchni z użyciem szlachetnego i bardzo trwałego materiału kamiennego pozwala przywrócić historyczny charakter i trwałość powierzchni Rynku, nadając uzupełniająco należytego kształtu i blasku całemu Zespołowi Staromiejskiemu wpisanemu na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

 
Skip to content