Home  »  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

RPO WK-P 2014-2020 był pierwszym, spośród 16 programów regionalnych wszystkich polskich województw, który przeszedł procedurę w Brukseli. Dzięki RPO WK-P 2014-2020 nasz region otrzyma z Brukseli 1,9 miliarda euro. 72 procent tej kwoty pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wydanych zostanie na inwestycje o charakterze infrastrukturalnym. 28 proc. to środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na cele o charakterze społecznym. Miejski Zarząd Dróg realizuje inwestycje drogowe w oparciu o środki finansowe Osi priorytetowej 5 – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu. W ramach tej osi są wspierane projekty drogowe integralne z siecią TEN-T (drogi wojewódzkie i powiatowe).

WYBIERZ PROJEKT, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu


Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta


Budowa parkingów Park&Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu – BiT-City II


Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą w Toruniu


Rozbudowa ul. Przysieckiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki


Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli rowerowej do pl. Skalskiego w Toruniu

Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich w Toruniu

Autor: Piotr Kurasz

 
Skip to content