Home  »  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej celem programu jest poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym), dla zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu, spójności wewnętrznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportowego.

WYBIERZ PROJEKT, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ – południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta


Budowa Trasy Średnicowej Północnej – Etap I – Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska


Budowa Trasy Średnicowej Północnej – Etap II – Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej


Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu


Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu


Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu


Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory


Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu


Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu obejmującego przejazd pod wiaduktem PKP z ul. Kujawskiej do ul. Dybowskiej w Toruniu

 
Skip to content