Home  »  Przebudowa ulicy Olsztyńskiej na odcinku od ulicy Szosa Lubicka do ulicy Suwalskiej w Toruniu

Przebudowa ulicy Olsztyńskiej na odcinku od ulicy Szosa Lubicka do ulicy Suwalskiej w Toruniu

Nazwa Projektu: Przebudowa ulicy Olsztyńskiej na odcinku od ulicy Szosa Lubicka do ulicy Suwalskiej w Toruniu

Całkowita wartość projektu: 13 932 761,77 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 9 113 179,86 PLN

Rok zakończenia projektu: 2007               

Informacja I

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport. Umowa o dofinansowanie w wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu zastała podpisana na początku października 2005. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 18.025.620,00 PLN dofinansowanie w ramach SPOT wyniesie 13.519.215,00 PLN.
Celem projektu jest przebudowa odcinka długości 1,5 km do poziomu standardu odcinków sąsiednich, tym samym likwidacja „wąskiego gardła” na wylocie drogi krajowej nr 15 w kierunku Olsztyna. Przebudowa pozwoli na osiągnięcie wyższego poziomu spójności węzła transportowego z krajowym i europejskim systemem transportowym. Ma to znaczenie dla zwiększenia dynamiki rozwoju gospodarczego regionu i wyrównania jego szans w konkurencji z innymi regionami. Powstanie także droga rowerowa.

Data wprowadzenia informacji: 29.12.2005 r.

Informacja II

W dniu 19 stycznia 2006 roku nastąpiło przekazanie placu budowy. Prace zostaną podjęte, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne. Jako pierwsze wykonane będą roboty związane z przełożeniem gazociągu.

Data wprowadzenia informacji: 07.02.2006 r.

Informacja III

Od 23.03.06 r. rozpoczyna się przebudowa ulicy Olsztyńskiej na odcinku od Szosy Lubickiej do ul. Suwalskiej. W pierwszym etapie będą wykonywane prace kanalizacyjne. W związku z tym istniejący na ul. Olsztyńskiej zjazd z dwóch jezdni na jedną jezdnię o ruchu dwukierunkowym, zostanie przesunięty bliżej wjazdu (około 20 m) do Carrefoura. W kolejnych etapach drogowcy dobudują nową jezdnię, prace rozpoczną się na wysokości wjazdu do Carrefoura. Po zakończeniu tych prac, zostanie wykonana przebudowa starej jezdni. Na czas tych prac, ruch zostanie przełożony na nową jezdnię.

Data wprowadzenia informacji: 28..03.2006 r.

Informacja IV

Wykonano większość robót w zakresie przebudowy instalacji gazowej, ułożono rury kanalizacyjne. Zdjęto warstwę ziemi i trwa formowanie nasypów pod ścieżki rowerowe i chodniki. Prowadzone są prace związane z rozbiórką nawierzchni na jezdni lewej, na wysokości Centrum Handlowego Bielawy. Zakończono przebudowę energetycznych linii napowietrznych.
W najbliższym czasie zakończone zostaną prace przy przebudowie sieci gazowniczej. Na początku maja planowane jest wejście w ulicę Barwną.

Data wprowadzenia informacji: 02.05.2006 r.

Informacja V


Do końca maja prowadzono prace przy budowie nowej jezdni – wykonano dolne warstwy podbudowy. Równolegle prowadzone są prace rozbiórkowe starej jezdni. W kolejnych tygodniach roboty te będą kontynuowane.

Data wprowadzenia informacji: 21.06.2006 r.

Informacja VI

Inwestycja realizowana jest zgodnie z planem. W lipcu na jezdni lewej na odcinku od Szosy Lubickiej do CH Bielawy wykonano krawężniki i nasyp w korycie drogi, natomiast od CH Bielawy do ul. Czekoladowej wykonano rozbiórkę istniejącej jezdni. Materiał z rozbiórki przekazano na składowisko. Na jezdni prawej zakończono wszystkie roboty drogowe łącznie z ułożeniem warstwy ścieralnej na odcinku od posesji nr 18 do nr 40 i oddano do ruchu. Przełożono ruch na stronę prawą oraz wykonano humusowanie pasa zieleni na odcinku CH Bielawy – ul. Olimpijska. Trwały roboty kanalizacyjne oraz energetyczne.
W sierpniu na jezdni lewej do ul. Olimpijskiej wykonano wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej i chodnika. Od ul. Olimpijskiej dokonano rozbiórki starej nawierzchni, rozpoczęto wykonywanie wykopów i nasypów
Po stronie prawej wykonywano chodniki i ścieżki rowerowe, zakończono roboty kanalizacyjne.
Od początku kontraktu rozliczono 50% całkowitego kontraktu.

Data wprowadzenia informacji: 25.09.2006 r.

Informacja VII


03.01.2007 roku przekazano do eksploatacji przebudowaną ulicę Olsztyńską. Całkowity koszt tej inwestycji, którą w 75% współfinansowała UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, wyniósł 13,9 mln PLN. Dzięki tej inwestycji miasto oprócz nowej dwupasmowej jezdni wylotowej zyskało chodniki i ścieżki rowerowe.

Data wprowadzenia informacji: 20.06.2007 r.