Home  »  Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa Chrapka w Toruniu

Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa Chrapka w Toruniu

Nazwa Projektu: Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa Chrapka w Toruniu

Nr Umowy o Dofinansowanie: POIS.04.02.00-00-0031/16-00
Data podpisania UoD: 5 kwietnia 2017
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30 czerwca 2019
Data podpisania Aneksu nr 1: 14 sierpnia 2018
Data zakończenia realizacji projektu wg Aneksu nr 1: 30.06.2019
Całkowita wartość projektu: 22 930 860,10 PLN
Wydatki kwalifikowane: 22 738 549,60 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 19 327 767,16 PLN

Rok zakończenia projektu: 2019                                                                                                    

Plac Bpa Chrapka to skrzyżowanie dróg krajowych DK15 i DK 80 z przebiegającą w bardzo bliskiej odległości DK91, której przebieg stanowi alternatywę dla autostrady A1. Z uwagi na swoją lokalizację plac Bpa Chrapka jest bardzo ważnym punktem na mapie drogowej w tej części miasta, ponieważ pełni funkcję łącznika powyższych dróg krajowych z ul. Grudziądzką (DK91) – drogą wylotową z miasta w kierunku północnym. Skrzyżowanie na pl. Bpa Chrapka jest jednym z najważniejszych i jednocześnie jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Toruniu. Zastosowane tam rozwiązania są słabo czytelne dla kierowców i sprawiają im wiele trudności. Na niski poziom bezpieczeństwa ma wpływ także duża liczba przejść dla pieszych i prędkość, jaką kierowcy rozwijają w obrębie skrzyżowania. Sytuacja na skrzyżowaniu ma wpływ na rozkład ruchu drogowego odbywającego się na wszystkich kierunkach oraz na płynność i przepustowość ruchu w okolicach centrum miasta.

Opis inwestycji:

W ramach projektu na placu Bpa Chrapka powstanie nowoczesne rondo turbinowe, dzięki czemu możliwa będzie przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pojazdy poruszające się po rondzie turbinowym są w naturalny sposób kierowane bezkolizyjnie do odpowiedniego wylotu ronda, co przez całkowite wyeliminowanie przeplatania się strumieni ruchu, zmniejsza ryzyko kolizji. Oprócz ronda zostaną przebudowane odcinki ulic Przy Kaszowniku i Warneńczyka – łączna długość planowanych do przebudowy odcinków wyniesie ok. 720 m. W ramach realizacji zadania drogowcy wybudują i przebudują całą pozostałą infrastrukturę tj. chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie i zatoki autobusowe oraz sieć tramwajową w niezbędnym zakresie. Projekt wymaga rozwiązania kolizji i przebudowy infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej oraz budowy systemu odwodnienia pasa drogowego i torowiska. W projekcie zaplanowano także urządzenie zieleni miejskiej i montaż elementów małej architektury, co w efekcie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności obszaru przylegającego do miejsca inwestycji tj. do Kaszownika – uczęszczanego miejsca spacerów mieszkańców miasta.

INFORMACJA I
INFORMACJA II
INFORMACJA III
INFORMACJA IV
INFORMACJA V

 
Skip to content