Home  »  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.  W zakresie infrastruktury drogowej celem poszczególnych działań w ramach programu jest poprawa stanu dróg położonych poza siecią TEN-T oraz wspieranie projektów polegających na przebudowie miejsc szczególnie niebezpiecznych.

WYBIERZ PROJEKT, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu. Zadanie 2 – Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)


Przebudowa skrzyżowania na placu prof. A. Hoffmanna


Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi