Home  »  Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę do węzła autostradowego Lubicz – zad 1

Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę do węzła autostradowego Lubicz – zad 1

Nazwa Projektu: Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę do węzła autostradowego Lubicz – zad 1.

Całkowita wartość projektu: 21 806 639,97 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 15 168 268,82 PLN

Rok zakończenia projektu: 2007

Informacja I

Projekt jest współfinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport. Umowa o dofinansowanie w wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych Projektu zastała podpisana na początku czerwca 2005 r..
Celem Projektu jest przebudowa odcinka długości 1,9 km i dostosowanie go do standardów drogi krajowej oraz poprawa dostępności do węzła Lubicz na autostradzie nr 1. Wybudowane zostaną dwa skrzyżowania i bezkolizyjne przejście dla pieszych. Powstanie także droga rowerowa.
Modernizacja ul. Szosa Lubicka pozwoli na osiągnięcie wyższego poziomu spójności węzła transportowego aglomeracji toruńskiej z krajowym i europejskim systemem transportowym. Będzie to miało pozytywny wpływ na dynamikę rozwoju gospodarczego i wyrównanie szans regionu w konkurencji z innymi regionami. Efektem realizacji Projektu będzie poprawa płynności ruchu na tym odcinku.

Data informacji: 26.12.2005 r.

Informacja II

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca robót – firma STRABAG sp. z o.o.. W dniu 25.10.2005 r. podpisano umowę.
Roboty rozpoczęto 10.11.05 r. przy udziale władz miasta. Planowane zakończenie robót – 31.10.2006 r..
Funkcję Inżyniera Projektu pełnić będzie TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o. wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego. W dniu 04.11.2005 r. została podpisana umowa na zarządzanie i nadzór nad robotami przy modernizacji ul. Szosa Lubicka.

Data informacji: 27.12.2005 r.

Informacja III

Do końca lutego na terenie prowadzonej inwestycji dokonano niezbędnej wycinki drzew oraz rozbiórki budynków. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Od 1 marca 2006 r. rozpoczęto budowę przejścia podziemnego na wysokości CH Carrefour. Przejście podziemne będzie miało długość około 30 metrów. Zejście do tunelu będzie odbywało się schodami, dodatkowo dla osób niepełnosprawnych będzie wykonana pochylnia.

Data informacji: 02.03.2006 r.

Informacja IV

W miesiącu kwietniu trwają prace przy budowie przejścia podziemnego. Wykonawca przygotowuje odcinek pod nowa jezdnię.

Data informacji: 02.05.2006 r.

Informacja V

Do końca maja wykonano część przejścia podziemnego. Na odcinku od ulicy Ligi Polskiej do ulicy Olimpijskiej została wykonana podbudowa i ustawiono krawężniki. W czerwcu planowane jest przeniesienie frontu robót na odcinek nowobudowanej drogi od ul. Olimpijskiej do Strugi Lubickiej.

Data informacji: 21.06.2006 r.

Informacja VI

W okresie wakacyjnym trwały intensywne prace budowlane. W lipcu wykonano warstwę ścieralną SMA na jezdni południowej i został tam przełożony ruch. Rozebrano nawierzchnię części jezdni północnej, natomiast na dalszej części wykonano koryto. Wybudowano część ścieżki rowerowej. Przygotowano wykop pod jezdnią północną, wykonano prace fundamentowe. Równolegle trwały prace kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne. Zamontowano także słupy oświetleniowe. W sierpniu wykonano nasyp i stabilizację gruntu pod jezdnię północną, na skrzyżowaniu z ul Olimpijską wykonano frezowanie pod nawierzchnię ścieralną. Na odcinku od ul. Olimpijskiej do Strugi Lubickiej wykonano koryto jezdni, stabilizację gruntu cementem, podbudowę tłuczniową, podbudowę z asfaltobetonu oraz warstwę wiążącą i część warstwy ścieralnej. W obrębie tunelu dokończono betonowe ściany pochylni po stronie południowej, natomiast po stronie północnej wykonano ściany tunelu z izolacją pionową i odwodnieniem. Kontynuowano prace przy estakadzie i kolektorze nad Strugą Lubicką z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. W miarę postępu prac montowano oświetlenie. Od początku kontraktu rozliczono 39% kosztu.

Data wprowadzenia informacji: 25.09.2006 r.

Informacja VII


21 listopada 2006 roku została oddana do eksploatacji zmodernizowana ul. Szosa Lubicka. Jest to kolejna trasa wylotowa z Torunia wyremontowana dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej. Inwestycja, której całkowity koszt wyniósł 21.806.639,97 PLN w 75% została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach Projektu została wybudowana jezdnia dwupasmowa wraz z przyległymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Wykonano 6 zatok autobusowych, przebudowano skrzyżowanie z ul. Olimpijską, wybudowano skrzyżowanie z ul. Suwalską  oraz tunel dla pieszych.