Home  »  Konsultacje   »   Łukasiewicza z mieszkańcami

Łukasiewicza z mieszkańcami

W okresie od 22.05.2020 r. do 27.05.2020 r., zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie www.mzd.torun.pl w zakładce Zaprojektuj Ulicę, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przyjmował uwagi dotyczące trzech zaproponowanych koncepcji przebudowy ul. Łukasiewicza w Toruniu. Z uwagi na sytuację epidemiczną zaproponowano, aby uwagi przesyłać drogą elektroniczną na adres: mzd@mzd.torun.pl. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wpłynęło 38 uwag, złożono 4 pisma z propozycjami rozwiązań.

Główne uwagi zgłaszane przez uczestników konsultacji:

  1. Spośród trzech zaprezentowanych koncepcji najwięcej pozytywnych opinii zebrał wariant nr 3 zakładający brak – jak obecnie – tzw. „przebicia” pomiędzy ul. Szosa Okrężna
    a Fałata; likwidację garaży; wykonanie osobno: ścieżki rowerowej i chodnika na całej długości opracowania; budowę miejsc postojowych; pozostawienie miejsca na obiekt kubaturowy / ewentualnie wykonanie miejsc postojowych w poziomie terenu; przebudowę skrzyżowania Łukasiewicza / Fałata, w układzie zbliżonym do istniejącego, zastosowanie tzw. „wyniesionego skrzyżowania”. W następnej kolejności mieszkańcy wybierali wariant nr 2 i 1 koncepcji.
  2. Kolejne uwagi dotyczyły połączenia projektowanego chodnika i drogi rowerowej w sposób zapewniający ciągłość ruchu pieszego i rowerowego z uwzględnieniem miejsc oczekiwania dla pieszych, przed przejściami dla pieszych w rejonie dróg rowerowych (aby piesi nie oczekiwali na drodze rowerowej).
  3. Mieszkańcy postulują o poprawę bezpieczeństwa, poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i chodnika na skrzyżowaniu z ul. Szosa Okrężna.
  4. Wiele osób opowiedziało się za przesunięciem progu zwalniającego w miejsce sugerowanego miejsca przekroczenia jezdni przez pieszych wraz ze zwiększeniem widoczności w rejonie skrzyżowania.

Pozostałe uwagi dotyczyły :zachowania ciągłości chodników i ścieżek rowerowych na zjazdach,  zmian geometrii ścieżki rowerowej na wschodnim włączeniu w ul. Łuksiewicza, zwiększenia liczby miejsc parkingowych i powierzchni terenów zielonych oraz zastosowanie płyt ażurowych zamiast tradycyjnej kostki betonowej.

Największy sprzeciw wzbudziła informacja o kolizji garaży indywidualnych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wyrażono niemalże jednogłośny sprzeciw dla propozycji likwidacji garaży murowanych.

W celu spełnienia oczekiwań mieszkańców oraz konieczności uporządkowania terenu objętego koncepcją nr 3, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu do rozmów zaprosi  merytoryczne  jednostki Urzędu Miasta Torunia, odpowiedzialne za układ architektoniczny w mieście. O ustaleniach poinformujemy za pośrednictwem strony drogowców i mediów.

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 29 maja, 2020