Home  »  Lokalizacja umieszczenia obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Lokalizacja umieszczenia obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

(naziemnych i podziemnych – sieci)

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację umieszczenia obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego (nadziemne lub podziemne – sieci).
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu, wnioskodawcy i docelowego właściciela obiektu lub urządzenia budowlanego umieszczanego w pasie drogowym;
 • rodzaj technicznej infrastruktury sieciowej, obiektu budowlanego i urządzenia;
 • lokalizację (nr działki i obrębu geodezyjnego);
 • czytelny podpis osoby uprawnionej, jak również pieczęć firmową w przypadku gdy właścicielem ma być osoba prawna lub podmiot gospodarczy.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualną mapę zasadniczą w skali 1:1000 lub 1:500 do celów opiniodawczych z naniesioną czytelną lokalizacją uzgadnianego obiektu budowlanego lub urządzenia w ilości szt. 2;
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA) oraz dowód zapłaty w kwocie 17 zł potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa;
 • w trakcie biegu rozpatrywanej sprawy, zarządca drogi może wezwać stronę wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dodatkowe niezbędne dokumenty potrzebne do zakończenia sprawy.

Przewidywany termin załatwienia

 1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
 3. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia

 1. Decyzja administracyjna- w przypadku dróg publicznych.
 2. W przypadku dróg wewnętrznych obszaru Zespołu Staromiejskiego, zarządzanych przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia, wydaje się pisemną zgodę po uzgodnieniu z powyższym organem, z którym należy podpisać umowę cywilno-prawną na umieszczenie obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (naziemnych i podziemnych – sieci).

Informacja na temat opłat

 1. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację umieszczenia obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego nie wnosi się opłaty skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miasta Torunia.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Podstawa prawna

 1. art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
 2. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 3. Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546).

Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń lub na stronie internetowej: http://www.bip.mzd.torun.pl

Pliki do pobrania: