Home  »  Lokalizacja lub przebudowa zjazdu w pasie drogowym

Lokalizacja lub przebudowa zjazdu w pasie drogowym

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu, wnioskodawcy i docelowego właściciela zjazdu umieszczanego w pasie drogowym;
 • lokalizację zjazdu (nazwę ulicy, nr działki drogowej i obrębu geodezyjnego);
 • lokalizację nieruchomości do której prowadzi zjazd (nr działki i obrębu geodezyjnego oraz adres);
 • opis wykorzystania nieruchomości po realizacji zjazdu;
 • czytelny podpis osoby uprawnionej, jak również pieczęć firmową w przypadku gdy właścicielem ma być osoba prawna lub podmiot gospodarczy.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualną mapę zasadniczą w skali 1:1000 lub 1:500 do celów opiniodawczych lub projektowych z koncepcją zagospodarowania terenu i z naniesioną lokalizacją zjazdu w ilości szt. 2;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, którą ma obsługiwać wnioskowany zjazd;
 • oryginał dowodu zapłaty potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej z tytułu wydania zezwolenia w wysokości 82 zł (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA) oraz dowód zapłaty w kwocie 17 zł potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa;
 • w trakcie biegu rozpatrywanej sprawy, zarządca drogi może wezwać stronę wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dodatkowe niezbędne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy.

Przewidywany termin załatwienia

 1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
 3. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia:

 1. Decyzja administracyjna- w przypadku dróg publicznych.

Informacja na temat opłat

 1. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym wnosi się opłatę skarbową w wysokości 82 zł. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.) z opłaty skarbowej zwolnione są budynki z funkcją mieszkalną (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego).
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miasta Torunia.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Podstawa prawna

 1. art. 20 ust. 8 i art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
 2. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 3. Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546).

Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń lub na stronie internetowej: http://www.bip.mzd.torun.pl

Pliki do pobrania: