Home  »  Aktualności   »   Jest decyzja RDOŚ

Jest decyzja RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wycinki drzew na Kępie Bazarowej.

O decyzji RDOŚ poinformował prezydent Michał Zaleski podczas briefingu prasowego w dniu 22 czerwca 2022 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w swojej decyzji stwierdził, iż postanawia umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji nakładającej na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia szkody w środowisku w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych na skutek wycinki drzew na działkach w okolicach „Starego Mostu” na Kępie Bazarowej – przedstawił prezydent Michał Zaleski.

Decyzja wydana przez RDOŚ jest ostateczna.

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Bydgoszczy prowadził swoje postępowanie od 16 lutego 2022 r. Od tego czasu na terenie inwestycji związanej z rozbudową mostu im marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się trzy wizje w terenie z udziałem RDOŚ i Miejskiego Zarządu Dróg. Wykazały one, że przeprowadzone na terenie Kępy Bazarowej działania były prowadzone na podstawie prawomocnych decyzji, które na nie zezwalały. – W obrębie tych drzew i krzewów nie stwierdzono obecności rzeczywistych siedlisk gatunków objętych ochroną – mówił prezydent.

Na podstawie ustaleń stwierdzono, że przeprowadzona wycinka drzew i krzewów nie wpłynęła znacząco negatywnie na obszar Natura 2000.

Warto dodać, że w ramach prowadzonego postępowania RDOŚ zlecił ekspertyzę przyrodniczą w której m.in. ocenił stan i kondycję ściętej topoli czarnej o największym obwodzie. Czytamy w niej m.in. „W karpinie po wyciętej topoli czarnej zachowały się dolne fragmenty dziupli kominowych sięgające do strefy korzeniowej, jednak nie były one wypełnione próchnem lub murszem, a ich ściany były pokryte warstwą czarnej zgnilizny”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przychylił się do propozycji Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, by wykonać działania prośrodowiskowe, mające na celu rozwój siedliska przyrodniczego w obszarze Kępy Bazarowej. Wśród propozycji znalazły się:

  • Montaż i utrzymanie przez 15 lat 25 skrzynek dla ptaków oraz 10 schronów dla nietoperzy;
  • Nasadzenie na terenach leśnych (powierzchnia co najmniej 2500 m kw.) oraz terenach różnych – zgodnie z ewidencją gruntów (powierzchnia co najmniej 3000 m kw.) drzew gatunków takich, jak m.in. topola czarna, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha;
  • Odtworzenie łąk na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów jako łąki (powierzchnia ok 1,2 ha), na których wykonane zostaną nasadzenia kęp krzewów gatunków rodzimych, urozmaicających siedlisko;
  • Ustawienie tablic informacyjnych dotyczących m.in. gatunków ptaków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, siedlisk łęgowych i siedlisk łąkowych.

Fot. Małgorzata Litwin

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 23 czerwca, 2022