Home  »  Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej – Informacja I

Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej – Informacja I

Projekt pn. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia: Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ – południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu to 17 960 324,62 zł. Umowa o dofinansowanie w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych została podpisana 2 października 2009 r. Dzięki temu połowa kosztów inwestycji zostanie pokryta ze środków funduszy unijnych – Gmina Miasta Toruń otrzyma na ten cel 8 980 162,31 zł. Roboty budowlane na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta realizuje od lipca firma Skanska. Od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą Owsianą planowane jest wykonanie ulicy w układzie dwóch jezdni, każda o szerokości 7 m., przedzielonych pasem zieleni o szerokości 6 m. Od skrzyżowania z ulicą Owsianą do granic administracyjnych miasta ulica będzie przebiegała w układzie jednojezdniowym o szerokości 7 m. Wzdłuż odcinka projektowana jest ścieżka rowerowa o szerokości 2 m (po jednej stronie ulicy) oraz obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,5 m (na odcinku od ul. Polnej do ul. Owsianej). Odwodnienie ulicy nastąpi dzięki odprowadzeniu powierzchniowemu wód opadowych do nowych wpustów deszczowych, podłączonych do istniejącej kanalizacji (na odcinku dwujezdniowym), a także powierzchniowo do rowu przydrożnego (na odcinku jednojezdniowym). Zostaną także wykonane zatoki autobusowe obsługujące komunikację publiczną. Projekt zakłada także budowę oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzenie terenów zieleni. Projekt będzie zrealizowany do listopada 2010 r.

Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej - podpisanie umowy - Bolesław Tymolewski - Michał Zaleski - Piotr Całbecki
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie od lewej: Skarbnik Miasta – Bolesław Tymolewski, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki