Home  »  Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska od pętli rowerowej do pl. Skalskiego – Informacja II

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska od pętli rowerowej do pl. Skalskiego – Informacja II

Nowa droga rowerowa wzdłuż ul. Szosa Bydgoska

Miejski Zarząd Dróg oddał do użytku długo oczekiwaną drogę rowerową, przebiegającą wzdłuż ul. Szosa Bydgoska od pętli tramwajowej do placu Skalskiego. Szosa Bydgoska na tym odcinku odstawała do tej pory parametrami od innych kluczowych dla miasta arterii komunikacyjnych ze względu na brak infrastruktury towarzyszącej. Wzdłuż ponad kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 80 w ogóle nie było chodnika ani ścieżki rowerowej, co w zderzeniu z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego i tranzytowego na tym obszarze sprawiało ogromne zagrożenie bezpieczeństwa. Brak infrastruktury po stronie południowej mocno ograniczał poruszanie się pieszych i rowerzystów, jak również stanowił utrudnienia dla kierowców.

Nowa infrastruktura wzdłuż ruchliwej drogi krajowej nr 80
Dzięki segregacji ruchu poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Budowa powyższego odcinka miała szczególne znaczenie w kontekście rozwoju sieci dróg rowerowych w tej części miasta, ponieważ stanowi uzupełnienie infrastruktury rowerowej łączącej Toruń z sąsiednią gminą Zławieś Wielka. Przedmiotowa droga rowerowa stanowi część jednej z głównych tras rowerowych wzdłuż DK80, która docelowo ma łączyć centrum Torunia z granicą miasta i pobliskimi gminami. Odcinek stanowi kontynuację drogi rowerowej prowadzącej od ul. Starotoruńskiej do granicy miasta. Obydwa odcinki stanowią spójny fragment trasy przebiegającej z Torunia do gminy Zławieś Wielka i jednocześnie poprawiającej dostępność do budowanej drogi rowerowej z Przysieka do Górska. Z kolei na placu Skalskiego (skrzyżowanie Szosy Bydgoskiej z Szosą Okrężną) zrealizowany ciąg stanowi połączenie z istniejąca infrastrukturą przebiegającą w różnych kierunkach. W skład sieci rowerowej w zachodniej części miasta wchodzą także inne bardzo istotne odcinki tras rowerowych tj. drogi rowerowe wzdłuż ul. Łukasiewicza w kierunku zachodnim od Szosy Okrężnej do granicy miasta oraz w kierunku wschodnim od Szosy Okrężnej do ul. Fałata.

Początek nowej drogi rowerowej na wysokości pętli tramwajowej
Duża część ciągu pieszo-rowerowego przebiega w oddaleniu od jezdni
Wykonano bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

Zrealizowany odcinek stanowi także uzupełnienie infrastruktury rowerowej dla wyznaczonej Wiślanej Trasy Rowerowej, która przebiega dokładnie po śladzie Szosy Bydgoskiej. Wiślana Trasa Rowerowa to bardzo ważny ogólnopolski projekt łączący osiem województw, którego celem jest utworzenie 1200 kilometrowego szlaki rowerowego wzdłuż rzeki Wisły. W województwie kujawsko-pomorskim trasa biegnie po obu brzegach Wisły, na odcinku od krańca województwa mazowieckiego w okolicach Włocławka i Dobrzynia nad Wisłą do granicy województwa pomorskiego w pobliżu Grudziądza i Nowego. Szlak łączy się z wieloma istniejącymi ścieżkami rowerowymi i przebiega w pobliżu stacji kolejowych, dlatego nadaje się zarówno na długie wyprawy, jak i krótkie wycieczki za miasto.

Nowy chodnik i droga rowerowa wzdłuż Szosy Bydgoskiej
Segregacja ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego zapewnia bezpieczeństwo
Nowa infrastruktura przebiega po śladzie Wiślanej Trasy Rowerowej

W ramach inwestycji na odcinku o długości 1,039 km po południowej stronie Szosy Bydgoskiej powstała droga rowerowa z nawierzchni bitumicznej o szer. 3 m, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3 m i 2-metrowy chodnik z kostki betonowej. Prace budowlane obejmowały zakresem niezbędne roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, usunięcie kolizji z istniejącą siecią energetyczną oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Po wykonaniu głównego zakresu robót drogowcy zamontowali również elementy małej architektury wspierającej infrastrukturę pieszo-rowerową tj. ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

W ramach inwestycji zamontowano elementy małej architektury
Ławki, stojaki  i kosze na śmieci przy placu Skalskiego
Bezpieczny przejazd rowerowy w okolicy galerii handlowej Plaza

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój infrastruktury rowerowej umożliwiającej przemieszczanie się alternatywne w stosunku do transportu zmotoryzowanego i zmniejszenie liczby osób korzystających z samochodów. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie również: szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego, ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych, lepsza integracja gałęzi transportu, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Chodnik i droga rowerowa przebiegająca w kierunku Motoareny

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Oś priorytetowa 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 – Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych). Całkowita wartość projektu wynosi: 862 884,79 PLN, wydatki kwalifikowane – 625 348,87 PLN, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P – 531 546,53 PLN (85%). Projekt był realizowany od grudnia 2020 do sierpnia 2021. 

Tablica pamiątkowa informująca o współfinansowaniu z RPO WK-P

Autor: Piotr Kurasz

 
Skip to content