Home  »  Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli rowerowej do pl. Skalskiego w Toruniu

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli rowerowej do pl. Skalskiego w Toruniu

Tytuł projektu: Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli rowerowej do pl. Skalskiego w Toruniu 

Nr Umowy o Dofinansowanie: UM_WR.431.1.492.2020
Data podpisania UoD: 2 listopada 2020 r. 
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.07.2021 r.    
Całkowita wartość projektu:  862 884,79 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 625 348,87 PLN                                 
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 531 546,53 PLN

Rok zakończenia projektu: 2021

Przedmiotem projektu jest budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do placu Skalskiego w Toruniu. W ramach przedsięwzięcia na odcinku 1,039 km zaplanowano budowę infrastruktury pieszorowerowej, która uzupełni sieć rowerową w zachodniej części miasta. Zakres zadania przewiduje budowę drogi rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego i chodnika po południowej stronie ul. Szosa Bydgoska (droga krajowa nr 80). Budowa odcinka od pętli tramwajowej do placu Skalskiego ma szczególne znaczenie w kontekście rozwoju sieci dróg rowerowych w tej części miasta, ponieważ stanowi brakujący element w infrastrukturze łączącej Toruń z Gminą Zławieś Wielka. Przedmiotowy fragment infrastruktury pieszo-rowerowej jest również niezbędny i społecznie oczekiwany z uwagi na swoją lokalizację przy bardzo ruchliwej drodze wylotowej (DK80) w relacji Toruń-Bydgoszcz. Bardzo duże natężenia ruchu i dopuszczalna prędkość pojazdów osobowych i ciężarowych sprawia, że poruszanie się rowerzystów i pieszych obarczone jest dużym ryzykiem. Głównym założeniem projektu jest obniżenie stopnia emisji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego, która będzie możliwa dzięki segregacji ruchu rowerów od innych pojazdów. Budowa nowej drogi rowerowej będzie uzupełnieniem działań miasta Torunia dotyczących rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz priorytetyzacji ruchu rowerowego i pieszego.

Opis projektu:

Jedną z głównych tras rowerowych, która bezwzględnie wymaga uzupełnienia jest Trasa Bydgoska wzdłuż DK80, która docelowo ma łączyć centrum Torunia z granicą miasta i Gminą Zławieś Wielka. Brakującym elementem tej infrastruktury jest odcinek ul. Szosa Bydgoska od pętli tramwajowej do placu Skalskiego (na skrzyżowaniu DK80 z ul. Szosa Okrężna). W ramach przedsięwzięcia na przedmiotowym odcinku o długości 1,039 km po południowej stronie ul. Szosa Bydgoska zaplanowano budowę drogi rowerowej o szerokości 3,0m wykonanej z nawierzchni bitumicznej, ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0m z nawierzchni bitumicznej i chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0m. Przedmiotowa infrastruktura na całej długości przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 80. W ramach inwestycji zaplanowano niezbędne roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, usunięcie kolizji z istniejącą siecią energetyczną oraz oznakowanie pionowe i poziome. W projekcie przewidziano także elementy małej architektury wspierającej infrastrukturę rowerową tj. ławki i stojaki na rowery.

INFORMACJA I – II kwartał 2021

INFORMACJA II – III kwartał 2021

 
Skip to content